ข้อมูลบทความ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (16 กุมภาพันธ์ 2563)