วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

คณะนิติศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ปรัชญากฎหมาย เพื่อให้สามารถที่จะใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและให้เกิดความยุติธรรม โดยยึดมั่นในมาตรฐานแห่งวิชาชีพ หลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางกฎหมาย และสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยด้านกฎหมาย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง