เกี่ยวกับเรา

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกฎหมายว่าในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก และมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้กฎ กติกา ระเบียบ และกฎหมาย บางฉบับมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยและให้เกิดความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถ รอบรู้กฎหมาย อย่างกว้างขวาง และทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ สามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัวบทกฎหมายทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย แขนงต่าง ๆ และการศึกษาต่อทางวิชาชีพ อาทิเช่น สภาทนายความ สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป นอกจากการผลิตนักกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายแล้ว มหาวิทยาลัยปทุมธานียังมุ่งหวังที่จะอบรมสั่งสอนให้บัณฑิตนิติศาสตร์ ประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับตัวตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมในการที่จะพัฒนาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ