เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 2563

ขั้นตอนการกรอกแบบคำร้องขอเลี่อนสอบ

คำชี้แจ้งการยื่นหลักฐานสำเร็จการศึกษา

แบบคำร้องขอเลี่อนสอบ

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

การเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน(แก้ I)

ทบ.4 คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

ทบ.7 คำร้องทั่วไป

ทบ.8 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ทบ.9 คำร้องขอ Transcript และหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ตัวอย่างชุดครุย คณะนิติศาสตร์