นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program in Law

น.บ. (นิติศาสตร์)

LL.B. (Law)

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรม หรือศาลปกครอง
 2. ข้าราชการอัยการ
 3. ตำรวจ ทหาร
 4. ทนายความ
 5. นิติกร
 6. ที่ปรึกษากฎหมาย
 7. พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 8. นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
 3. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
 4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เพื่อเทียบโอนหน่วยกิจเข้าศึกษาต่อ
 5. เป็นผู้มีประสบการณ์ โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าที่ของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีประสบการณ์อื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
 6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี และหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต