หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Laws Program

น.ด.

LL.D.

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรม หรือศาลปกครอง
 2. ข้าราชการอัยการ
 3. ตำรวจ ทหาร
 4. ทนายความ
 5. นิติกร
 6. ที่ปรึกษากฎหมาย
 7. พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 8. นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ
  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบบ 1 (แบบวิจัย)
 3. นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์
 4. คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต