ศิษย์เก่าได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ “ระดับดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร้อยตำรวจเอก ดร.สุรวุฒิ รังไสย์ จบการศึกษาระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 และได้เสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเนื่องจากคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และปรากฎว่าผลงานดังกล่าวได้รับ “รางวัลระดับดี” ซึ่งทาง วช.ได้ให้มีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2562 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา