งานประกันคุณภาพ

ตรวจประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 และวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญาฯ

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

คณะนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันพุธที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  ณ ห้องปัทมวดี ชั้น 2 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี