นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws Program

น.ม.

LL.M.

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

  1. อัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
  2. นักวิชาการ อาจารย์
  3. วิทยากรด้านกฎหมาย
  4. ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
  5. นักกฎหมายขององค์กรภาครัฐและเอกชน
  6. อาชีพทางกฎมายอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์จาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ
  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
  3. คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต