ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อ พ.ศ. 2542 เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและ ความมั่นคงของประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกฎหมายว่าในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเจริญก้าว หน้าไปมาก และมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้กฎ กติกา ระเบียบ และกฎหมาย บางฉบับมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยและให้เกิดความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิต ให้มีความ รอบรู้กฎหมาย อย่างกว้างขวาง และทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาค ปฏิบัติ สามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัวบทกฎหมายทั้งในการ ตีความและ เจตนารมณ์ของกฎหมาย ให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย แขนงต่าง ๆ และการศึกษาต่อทางวิชาชีพ อาทิเช่น สภาทนายความ สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือในการศึกษาต่อในระดับ มหาบัณฑิต ต่อไป นอกจากการผลิตนักกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายแล้ว มหาวิทยาลัยปทุมธานียังมุ่งหวังที่จะอบรมสั่งสอนให้บัณฑิตนิติศาสตร์ ประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับตัวตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมในการที่จะพัฒนาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ

ปรัชญา

“ บริสุทธิ์ ยุติธรรม สร้างสรรค์สังคม ”

ปณิธาน

คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านนิติศาสตร์ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศ และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตโดยอบรมสั่งสอนให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

วิสัยทัศน์

คณะนิติศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ปรัชญากฎหมาย เพื่อให้สามารถที่จะใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและให้เกิดความยุติธรรม โดยยึดมั่นในมาตรฐานแห่งวิชาชีพ หลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางกฎหมาย และสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยด้านกฎหมาย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

สีประจำคณะ

สีขาว