พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ๒๕๖๓

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐  น.  ณ ห้อง ๒๔๑๓ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี