นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program in Law

น.บ. (นิติศาสตร์)

LL.B. (Law)

ค่าเล่าเรียนต่อเทอม
32,500 บาท
เทอม
ตลอดหลักสูตร 4 ปี
227,500 บาท
4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรม หรือศาลปกครอง
 2. ข้าราชการอัยการ
 3. ตำรวจ ทหาร
 4. ทนายความ
 5. นิติกร
 6. ที่ปรึกษากฎหมาย
 7. พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 8. นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
 3. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
 4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เพื่อเทียบโอนหน่วยกิจเข้าศึกษาต่อ
 5. เป็นผู้มีประสบการณ์ โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าที่ของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีประสบการณ์อื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
 6. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี และหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559