บุคลากรคณะนิติศาสตร์

บุคลากรคณะนิติศาสตร์

ผศ.ดร.สังเวียน เทพผา
คณบดีคณะนิติศาสตร์
[email protected]
086-375-4899

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์  เหรียญหล่อ
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
[email protected]
092-952-4456 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.สังเวียน  เทพผา
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
[email protected]
086-375-4899

ดร.สมาน  ตั้งทองทวี
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
[email protected]
081-835-0621

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  เลื่อนฉวี
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
[email protected]
081-930-6091

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.นฤนาท  รัตนโชติวงศ์กุล
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
081-409-2081

ดร.ฐปนวัชร์  สระสม
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
089-889-5343

นิติศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์  เหรียญหล่อ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
[email protected]
092-952-4456 

อาจารย์ ชุติกาญจน์  สายอุตส่าห์
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
[email protected]
090-971-9547

นายธีรชิต  พาสุกรี
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
[email protected]
082-325-7229