บุคลากรคณะนิติศาสตร์

บุคลากรคณะนิติศาสตร์

ดร.สังเวียน เทพผา
คณบดีคณะนิติศาสตร์
sungwain@ptu.ac.th
086-375-4899

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์  เหรียญหล่อ
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
watcharin@ptu.ac.th
092-952-4456 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ดร.สังเวียน  เทพผา
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
sungwain@ptu.ac.th
086-375-4899

ดร.สมาน  ตั้งทองทวี
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
samarn@ptu.ac.th
081-835-0621

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  เลื่อนฉวี
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
pornchai@ptu.ac.th
081-930-6091

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.วชิราภรณ์  พวงจินดา
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
085-932-6402

ดร.นฤนาท  รัตนโชติวงศ์กุล
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
081-409-2081

ดร.ฐปนวัชร์  สระสม
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
089-889-5343

นิติศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์  เหรียญหล่อ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
watcharin@ptu.ac.th
092-952-4456 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช  นุกูลกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
siwat@ptu.ac.th
087-034-5278

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลัช  วงษ์วิฑิต
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
chalut@ptu.ac.th
099-456-7041

อาจารย์ ชุติกาญจน์  สายอุตส่าห์
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
chutikarn@ptu.ac.th
090-971-9547

นายธีรชิต  พาสุกรี
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
teerachit@ptu.ac.th
082-325-7229