นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws Program

น.ม.

LL.M.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
150,000 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

  1. อัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
  2. นักวิชาการ อาจารย์
  3. วิทยากรด้านกฎหมาย
  4. ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
  5. นักกฎหมายขององค์กรภาครัฐและเอกชน
  6. อาชีพทางกฎมายอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์จาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ
  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
  3. คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด