งานประกันคุณภาพ

ตรวจประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญาฯ

 

ตรวจประเมินหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญาฯ