พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ๒๕๖๒

คณะนิติศาสตร์ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี